MUSTAFA KAYA (TÜFEKÇİ) VEFAT ETTİ

NASUHLAR KÖYÜ'NDEN ALİ GÜNEŞ VEFAT ETTİ

FATMA ŞAHİN VEFAT ETTİ

EMİNE ÖZDEMİR VEFAT ETTİ

ERGÜN KOCA VEFAT ETTİ

ERGÜN ÖZMEN'İ GÖZYAŞLARI İLE SON YOLCUĞUNA UĞURLADIK

ERGÜN ÖZMEN'İ KAYBETTİK

MURATÇALİ HATİCE YILMAZ VEFAT ETTİ

NEVCİVAN KOCAALAN VEFAT ETTİ

S.AHLARLI ŞÜKRÜ KAZICI USTAYI KAYBETTİKAĞAÇLANDIRMA YAPILMAK AMACIYLA KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ İLANI

Yenipazar Kaymakamlığı Ağaçlandırma Yapılmak Amacıyla Kiraya Verilecek Taşınmaz İlanı yayınladı

/resimler/2018-1/19/1003509660982.jpg
 
1)      Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazine´ye ait taşınmaz mallar hakkında, 23/08/2012 tarihli ve 28390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ağaçlandırma Yönetmeliği ve 17/09/2013 tarihli ve 28768 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 358 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği çerçevesinde;
a) Beş (V) ve daha yukarı sınıftaki araziler üzerinde, uygulama projesinde belirtilen idare süresi boyunca odun ve odun dışı orman ürünü veren türler yetiştirilmek,
b) Dördüncü sınıfa (I - IV) kadarki araziler üzerinde uygulama projesinde belirtilen idare süresi boyunca odun dışı orman ürünü veren türler yetiştirilmek amaçlarıyla on yılı (on yıl dâhil) geçmemek kaydıyla ağaçlandırma yapılmak üzere gerçek veya tüzel kişilere ön izin verilmesi ve kiralama yapılması için başvurular alınacaktır.
2)      Başvuru Süresi: Başvurular 15/02/2018 tarihi saat 17:30´da sona erecektir.
Başvuru Yeri   : Başvurular Bilecik Defterdarlığı´na (Milli Emlak Müdürlüğü) yapılacaktır.
          Başvuru Bedeli:       Birinci Grup için 382,15 TL
                                           İkinci Grup için 3.821,50 TL
3)      İsteklilerin, başvuru süresi içerisinde, 358 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ekinde yer alan EK-2/A veya EK-2/B dilekçeleri arasından talebine uygun olan bir dilekçe, başvuru bedelini yatırdığına dair alındı belgesinüfus kayıt örneği ve ikametgâh belgesi ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, tüzel kişilerin ise yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.
4)      Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan ve ilan edilen taşınmazlar için başvuran kişilerden hak sahipleri, aşağıda belirtilen öncelik sırası ve taşınmaz yüz ölçümleri esas alınarak yapılan gruplandırmaya göre belirlenir:
a) Birinci grup: Taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde oturan, köyün nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde oturmayan ve/veya köyün nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte o köyde oturan gerçek kişiler 100.000 m²´ye kadar (100.000 m² dâhil) taşınmaz için hak sahibi olarak belirlenebilir.
b) İkinci grup: Tüzel kişiler ile taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olmayan ve o köyde oturmayan gerçek kişiler 3.000.000 m²´ye kadar (3.000.000 m² dahil) taşınmaz için hak sahibi olarak belirlenebilir.
Ancak, bu taşınmazlara yönelik olarak ağaçlandırma amaçlı tahsis taleplerinin bulunması halinde, yukarıda belirtilen hak sahipleri dikkate alınmaksızın sırasıyla; yüz ölçümü sınırlaması aranmaksızın genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine, 500.000 m2´ye kadar (500.000 m² dâhil) olan taşınmazlar için ise köy tüzel kişiliklerine öncelik tanınır.
 
5)      Her aileden sadece bir kişi hak sahibi olabilir.
6)      Bir taşınmaz için aynı gruptan birden fazla kişinin başvuruda bulunması ve taşınmazın tamamının başvuranların taleplerini karşılamaması halinde, gruba ilişkin başvuru bedeli üzerinden pazarlık usulü ile ihale komisyonu tarafından yapılacak arttırma sonucunda en yüksek bedeli teklif eden kişi              hak sahibi olur.
7)      Bir taşınmazın bir kısmı veya tamamı üzerinde ikinci grupta sayılan birden fazla kişinin ağaçlandırma amaçlı ön izin ve kiralama talebi bulunması ve bu taleplerin taşınmazın farklı miktarlardaki yüzölçümleri için olması halinde; Valilik (Defterdarlık) tarafından aksi belirtilmedikçe; başvuru bedeli üzerinden pazarlık usulü ile ihale komisyonu tarafından yapılacak arttırma, taşınmazın ikinci gruptaki talepler içinden talep edilen en yüksek yüzölçümü üzerinden yapılır.
8)      Hak sahiplerinin taleplerinden vazgeçmesi veya hak sahipliliğinin iptali durumunda, başvuru bedeli iade edilmez.
9)      Maliye Bakanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda uygun görülmesi halinde, hak sahiplerine ağaçlandırma yapılmak üzere uygulama projesi hazırlanması amacıyla bedelsiz olarak doksan gün süreli ön izin verilirİdare tarafından ön izin verildiği hak sahibine ve ilgili orman işletme müdürlüğüne bildirilir. Ön izin süresi, hak sahibine yapılacak tebliğ tarihinden başlar.
Ön izin sahibi tarafından ön izin süresi içerisinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen tip projeye uygun olarak ormancılık bürolarına üç nüsha olarak hazırlattırılan uygulama projesi yetkili Orman İdaresine onaylatılır. Uygulama projesinde; ağaçlandırmanın ne kadar süre içinde tamamlanacağı, yıllar itibarıyla yapılması gereken faaliyetler ile yapılacak ise ara tarım ve süresi ayrı ayrı gösterilir. Onaylanan projenin iki örneği yetkili Orman İdaresince İdareye gönderilir. Uygulama projesinin haklı sebeplerle verilen ön izin süresi içinde hazırlatılarak onaylatılamaması ve bu durumun belgelendirilmesi halinde, İdarece bir kereye mahsus olmak üzere otuz gün ek süre verilir. Ön izin süresi ve verilmiş ise ek süre içerisinde uygulama projesinin hazırlatılarak onaylatılamaması halinde ön izin İdarece iptal edilir.
10)    Ağaçlandırma yapılmak amacıyla kiraya verilen taşınmazların yıllık tahmini kira bedelleri; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından fidan türleri ve arazi verim sınıfları dikkate alınarak her yıl yeniden belirlenen bedeller üzerinden tespit edilir.
11)    İlk yıl kira bedeli ihale bedeline; ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci yıllar kira bedelleri ise, Orman Genel Müdürlüğünce her yıl belirlenen bedellere yüzde elli indirim uygulanarak tahsil edilir. Altıncı ve sonraki yıllar kira bedelleri ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce her yıl belirlenen bedellerin tamamı üzerinden tahsil edilir. Kira bedelleri yıllık ve peşin olarak tahsil edilir. Ayrıca, varsa taşınmazın üzerindeki muhdesat için tespit ve takdir edilen bedel kiracı tarafından peşin olarak İdareye ödenir.
12)    Hazine taşınmazları üzerinde elma, armut, şeftali, incir ve benzeri meyve ağacı türleri yetiştirilmek üzere ağaçlandırma yapılmak amacıyla ön izin verilemez, kiralama yapılamaz ve bu amaçlarla kiraya verilen Hazine taşınmazları üzerinde bu ağaçlar yetiştirilemez.
 
İLAN OLUNUR.
 
NOT: İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya www.bilecikdefterdarligi.gov.tr internet sitelerinden takip edilebilir.