MUSTAFA KAYA (TÜFEKÇİ) VEFAT ETTİ

NASUHLAR KÖYÜ'NDEN ALİ GÜNEŞ VEFAT ETTİ

FATMA ŞAHİN VEFAT ETTİ

EMİNE ÖZDEMİR VEFAT ETTİ

ERGÜN KOCA VEFAT ETTİ

ERGÜN ÖZMEN'İ GÖZYAŞLARI İLE SON YOLCUĞUNA UĞURLADIK

ERGÜN ÖZMEN'İ KAYBETTİK

MURATÇALİ HATİCE YILMAZ VEFAT ETTİ

NEVCİVAN KOCAALAN VEFAT ETTİ

S.AHLARLI ŞÜKRÜ KAZICI USTAYI KAYBETTİKKİLİTLİ TAŞ İHALE İLANI

Yenipazar İlçesi Aşağıboğaz, Batıbelenören, Danışment, Esenköy, Kuşça, Kükürt, Sorguncukahiler, Yumaklı Köylerinin Köy içi yollarına kilitli beton parke taşı alımı ve nakliyesi ihale ilanı.

T.C.
YENİPAZAR İLÇESİ
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI


İDARENİN ADI Yenipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği

İHALE ADI Yenipazar İlçesi Aşağıboğaz, Batıbelenören, Danişment, Esenköy, Kuşça, Kükürt, Sorguncukahiler, Yumaklı Köylerinin Köy içi Yollarına Kilitli Beton Parke Taşı Alımı ve Nakliyesi.

NİTELİĞİ Kilitli Beton Parke Taşı (8 cm.’lik)

MİKTARI Kilitli Beton Parke Taşı 3634 m²

AÇIKLAMA Malzemelerin Teslim yeri aşağıda adı geçen köyler olup ayrıca nakliye ücreti ödenmeyecektir.

İŞİN YAPILACAĞI YER Yenipazar İlçesi Aşağıboğaz, Batıbelenören, Danişment, Esenköy, Kuşça, Kükürt, Sorguncukahiler, Yumaklı Köyleri

İŞE BAŞLAMA VE BİTİRME TARİHİ İhale üzerinde kalan istekli sözleşmenin yapılmasına müteakip 5 gün içerisinde teslimata başlayarak 45 (Kırkbeş) takvim günü içerisinde işi bitirmek zorundadır

İHALEYE KATILABİLME SARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER

1) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
b)Tüzel kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4) Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat
5) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen Teklif mektubu.
6) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
7) 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11. Maddesindeki İhale Dışı Bırakılma Durumunda bulunmadığına ilişkin yazılı taahhütname
8) İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı veya konsorsiyum beyannamesi
9) Kilitli parke taşlarının TSE veya İSO standartlarına uygun olduğuna dair belge/belgeler
10) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

İHALE DÖKÜMANININ GÖRÜLECEĞİ YER İhale dökümanı Yenipazar Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nde hizmet veren Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve aynı yerden Ziraat Bankası Yenipazar Şubesindeki 27936846-5001 nolu Birlik Hesabına 250,00 (İkiyüzelli) TL. yatırmak sureti ile temin edilebilir. 

İHALE TARİHİ VE SAATİ 19/12/2014 14 : 00

İHALE YERİ Yenipazar Kaymakamlığı Toplantı Salonu

SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ 19/12/2014 14 : 00

TEKLİFLERİN NEREYE VERİLECEĞİ Teklifler Yenipazar Kaymakamlığında hizmet veren Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına teslim edilecektir

GEÇİCİ TEMİNAT Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat verilmesi zorunludur

ADRESİ Yenipazar Kaymakamlığı /Cumhuriyet Meydanı Hükümet Konağı Kat:2 Yenipazar/BİLECİK

TELEFON ( 228 ) 431 22 16

FAKS ( 228 ) 431 22 16

İHALE TÜRÜ Açık İhale Usulü